Disclaimer

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van info@wivapromotions.nl In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de beheerder van info@wivapromotions.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de beheerder van deze site.

Wij wijzen er u graag op dat alle handelsmerken, logo’s, designs, product namen, al dan niet afgebeeld met het trademark symbool, eigendom zijn van de beheerder van deze site. Het downloaden, distribueren, aanpassen, hergebruiken, dupliceren, herplaatsen of op andere wijze gebruiken van dit materiaal, tenzij nadrukkelijke toestemming, is verboden en in strijd met de copyright en trademark wetten.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met de beheerder van deze site te mogen claimen of te veronderstellen.

Wij streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. De gebruikte foto's en afbeeldingen zijn louter ter illustratie. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden via onze contactpagina zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.

Levering van onze promotionele artikelen geschiedt alleen onder onze algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden.

 

Drukposities die op deze website getoond worden, zijn idicatief. Alle artikelen worden zonder drank -en etenswaren geleverd. Alle electronische artikelen worden inclusief batterijen geleverd, mits anders vermeld. Onze artikelen zijn niet lekvrij of dishwasher safe, tenzij specifiek benoemd in de artikelomschrijving. 

  • Jose Cuervo
  • Salt package

Neem contact met ons op